tuin In De Gouden Jaren

Welkom


bij WZC

In De Gouden JarenWij willen voor de bejaarden uit de streek en hun familie een zorgzame thuishaven zijn, waar met respect voor ieders eigenheid een zinvolle oude dag wordt beoogd. Voor kwaliteit staan we garant. Menselijkheid en vriendschap is de basis. Tevredenheid van de bewoners is ons doel.

De bewoner-gecentreerde visie

In onze organisatie staat de bewoner centraal en niet de organisatie zelf. De organisatie staat in functie van en dient zich aan te passen aan de bewoner en niet omgekeerd. Bovendien is er respect voor zijn zelfredzaamheid, eigenheid en levensstijl en is iedere bewoner vrij in zijn eigen keuzes.

De holistisch-integrale visie

Vanuit de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie, nl. een toestand van volledig geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of handicap, streven wij een integrale benadering van onze bewoners na. Wij hebben hierbij oog voor fysische, psychische en sociale behoeften en werken hieraan vanuit een multidisciplinair team.

De context-visie

Binnen onze organisatie is er tenslotte ook aandacht voor het gegeven dat elke bewoner steeds gesitueerd is in een bepaalde context, nl.. in de eerste plaats het familiesysteem maar ook voor sommigen het vriendensysteem, het buurtsysteem,... We hebben oog voor omgeving van de bewoner en trachten deze omgeving steeds te betrekken in het hulpverleningsproces.